Instruks for løypekjøring

1) Lenningen Løypelag (LL) har som målsetting å levere skiløyper til alles glede.

2) LL prioriterer løypekjøring i helger, jul, påske og vinterferie. Hvis snø- og føreforholdene tilsier det, kan løypekjøring starte ca. 01. november, og varer til ca. 01. mai, med unntak av følgende: Kjøring i Langsua nasjonalpark er regulert av nasjonalparkens egne bestemmelser. Disse bestemmelsene skal følges i detalj.

3) Ved tidlig snø på Lenningen kjøres løyper, med løypemaskin eller snøscooter, på fylkesveien240 fra Lenningen til Lundsætra. etter at den er vinterstengt.

4) Ved vanlig godt vintervær skal hele løypenettet være ferdig preparert fredag, lørdag og søndag, fortrinnsvis til kl. 12:00. I dårlig vær, ved betydelig vind eller temperatur under 18 grader, kjøres kun traseer det er hensiktsmessig å kjøre og da i samarbeid med LL. Med hensiktsmessig traseer menes vanligvis Lenningen rundt og Elvesæter runden med tilførselsløyper begge steder. Ved ekstremvær kjøres det ikke skiløyper. I perioden 01. februar til 1. mai bør løyper være preparert før kl 12. Ved gunstige værforhold skal ikke løypene nødvendigvis kjøres lørdag eller søndag i denne perioden.

5) Skiløypa til Spåtindtoppen kjøres når det er nok snø i høyfjellet og været er tilfredsstillende. Dette avgjøres i samarbeide mellom løypekjører og LL. Kjøringen startet først når underlaget er så godt at maskinen kan kjøre trygt og etter klarsignal fra LL.

6) LL vil, i vinterferien og påsken, sørge for at det kjøres spor med snøscooter fra Rotvollstølen til Hundslægeret, med forbindelse fra Holbekken over Slaverihøgda.

7) Løypekjører eller LL legger ut viktig info på «Venner av Lenningen Løypelag» på Facebook ved avvik fra normal drift. Dette kan gjelde ved maskinskade eller andre årsaker hvor medlemmene forventer kjøring, men hvor dette ikke er mulig, eller det ut fra værsituasjonen vurderes som uhensiktsmessig.

8) Løypemaskinen er utstyrt med GPS slik at det, ved å gå inn på Skisporet.no eller link på Lenningen Løypelag sin hjemmeside, kan hentes info om hvor og når løypenettet er kjørt opp. Om løypenettet, eller deler av det ikke er kjørt, kan dette være fordi tidligere kjørte spor vurderes som gode nok eller at kjøring er vurdert som uhensiktsmessig pga. værsituasjonen.

9) Det kan inntreffe at vi leser på Skisporet.no at løypemaskinen kjører skispor på Lenningen og ikke til Elvesæter og Rotvollstølen. Dette kan skyldes at når det er sterk vind, så blåser skiløypene på Lenningen raskt igjen med snø, mens skiløypene i skogsterrenget ved Elvesæter og Rotvollstølen ligger like fine. Dette må løypekjører vurdere i samråd med LL.

10) Løypekjører skal til enhver tid kjøre løyper i forhold til vær og føre. Med start ved garasje, ned Holbekkrunden, så til Elvesæter, Rotvollrunden, Lenningsrunden, Lundsetra og Røssjørunden. Tilhørende tilførselsløyper kjøres samtidig.

11) Tilførselsløyper kjøres ikke ved mindre enn 5 cm nysnø.

12) Langsua nasjonalparks styre har følgende krav til dokumentasjon, (forutsetninger for kjøretillatelse):

  • Oppkjøring av skiløyper i Røssjøen naturreservat skal avsluttes på et gitt tidspunkt. Oppkjøring av skiløyper på FV 204 skal samordnes med Synnfjelløypene og kan foregå til sesongslutt.

  • Det skal føres kjørebok i henhold til oppsett fra LL

  • Dato og klokkeslett ved start, samt aktuell trase, skal føres inn ved start.

  • Både kjørebok og kjøretillatelse skal bringes med under kjøring og vises til ansvarlig oppsyn fra nasjonalparken på forlangende.

  • Kjøreboka skal sendes av LL til Langsua nasjonalparks styre ved sesongens slutt og senest 1. juni.

  • Løypekjører må sørge for at oppdatert dokumentasjon/kjørebok foreligger til enhver tid.

13) Reparasjoner og vedlikehold skrives inn i kjøreboka.

14) Klager i forhold til løypekjøring skal henvises til styreleder i LL da det er LL som er ansvarlig for kjøring og ved tvil skal LL ta avgjørelsen og ikke løypekjører.

Instruksen er en del av samarbeidsavtalen som er opprettet mellom partene.

 

Sted og dato: Lenningen, november 2020

 

Lars Tjensvoll

for Lenningen Løypelag

 

Syver Thon

for Lenningen Fjellstue DA

 

Last ned som .pdf
Takk til våre samarbeidspartnere:
  • 1 av 11: VOKKS AS
Copyright © Lenningen Løypelag 2021. All right reserved.
Web-redaktør/ansvarlig: Harald Sverdrup-Thygeson