VEDTEKTER for Lenningen Løypelag - stiftet 06.04.2008
Revidert pr. oktober 2013
Revidert pr. oktober 2015
Revidert pr. oktober 2018
Revidert pr. oktober 2020
§ 1. Foreningens navn
Foreningens navn er Lenningen Løypelag med organisasjonsnummer 993608750. Foreningens gjeldende adresse er den som til enhver tid er registrert i Brønnøysundregistrene.

§ 2. Foreningsadresse
Foreningen er registrert som frivillig organisasjon. Den er en frittstående juridisk person med andelseiere som medlemmer. At den er selvstendig innebærer at ingen, verken andelseiere eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

§ 3. Formål
Lenningen Løypelag har som formål å sørge for gode skiløyper til alle brukere i Lenningen-området, herunder hytteeiere, turistbedrifter, grunneiere og andre brukere. En av forutsetningene for drift er grunneiersamarbeidets tillatelse til å kjøre skiløyper på deres eiendommer. Foreningen skal inngå avtaler med entreprenør, grunneiere, Torpa fjellstyre og Langsua Nasjonalpark og sørge for at kjøring gjøres i henhold til lover og forskrifter. Det skal utarbeides en egen instruks for preparering av løypenettet knyttet til avtalen med entreprenør.

§ 4. Andelstegning m.v.
Foreningens medlemmer er de som har kjøpt andel i løypelaget. Andeler kan kjøpes av tomte- og hyttekjøpere, grunneiere, bedrifter, foreninger og enkeltpersoner. Pris pr andel bestemmes av styret i foreningen i samarbeid med grunneierne. Løypelaget søker å inngå avtaler med grunneiere om kjøp av andeler i forbindelse med salg av nye hyttetomter. Andeler som er tegnet
av landbrukseiendommer, turistbedrifter, tomte- og hytteeiere følger eiendommen ved eierskifte. Øvrige andeler kan ikke overdras.
Alle medlemmer plikter å oppgi e-postadresse til styret med formål å motta informasjon fra løypelaget, herunder innkalling til årsmøte. Alle medlemmer plikter å melde fra om eierskifte.

§ 5. Regnskap
Foreningen har avvikende regnskapsår fra 1. juli til 30. juni. Regnskap skal legges frem for og godkjennes av årsmøtet.

§ 6. Styret
Løypelaget skal ha et styre på 7 medlemmer som velges for 2 år av gangen. Kun medlemmer er valgbare til styret. Det bør tilstrebes at minst 2 av medlemmene representerer grunneiere og minst 4 representerer hytteeiere.
Styret skal:
1. Lede foreningen i overensstemmende med vedtekter og beslutninger i årsmøter/medlemsmøter.
2. Sikre en god økonomi for drift og vedlikehold.
3. Sikre et godt og fruktbart samarbeide med grunneiere og inngå avtaler om preparering av løypenettet.
4. Sørge for ordnet regnskapsføring og revisjon. Avgi årsrapport med økonomisk resultat og hovedposter fra regnskap, samt utarbeide budsjettforslag og arbeidsplan for kommende år.
5. Det er styret i fellesskap som har signaturrett. Det velger hvem av medlemmene som kan utøve denne signaturretten. Det må presiseres om retten er tildelt «hver for seg» eller «i fellesskap».
6. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 av styrets medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
7. Det skal føres referat fra styremøtene. Disse skal på forespørsel være tilgjengelig for foreningens medlemmer.

§ 7. Årsmøtet
Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Årsmøtet skal holdes hvert år innen utgangen av oktober måned. Årsmøtet skal kunngjøres for medlemmene med minst 4 ukers varsel. Innkallingen skjer ved e-post til de som har meldt inn denne. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.

§ 8. Saker til årsmøtet
Årsmøtet skal behandle følgende:
1. Valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen
2. Styrets årsberetning
3. Godkjenne resultatregnskap
4. Anvendelse av årets overskudd, eller dekning av underskudd
5. Valg av leder
6. Valg av nestleder
7. Valg av sekretær
8. Valg av kasserer
9. Valg av styremedlemmer i nummerorden
10. Valg av valgkomité
11. Valg av to revisorer blant medlemmene
12. Beslutte pris pr. medlemsandel
13. Investeringsplaner til godkjenning
14. Årsbudsjett og arbeidsplaner for kommende år
15. Behandle saker som er nevnt i innkallingen.

§ 9. Stemmegivning
På årsmøtet stemmer medlemmene med det antall andeler i løypelaget som de eier. Medlemmene kan la seg representere ved skriftlig fullmakt. Totalt stemmetall regnes etter fremmøtte/representerte andeler, og alminnelige flertall er bindende. Unntak herfra er §§ 14 og 15, som krever 2/3 (to/tredjedels) flertall. Dersom noen krever det, skal avstemming være skriftlig.

§ 10. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret eller minst 20 % av medlemmene krever det. Innkalling skjer skriftlig via e-post til medlemmene med minst 4 ukers varsel, og med angivelse av de sakene som skal behandles. All dokumentasjon skal vedlegges innkallingen. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle saker som står på sakslisten.

§ 11. Medlemsmøte
Det kan avholdes møte med medlemmene hvis styret ønsker dette. Innkalling skal kunngjøres ved e-post til medlemmene. Møtets vedtak er rådgivende for styret.

§ 12. Valgkomiteen
Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer som velges på årsmøtet. Valgperioden er 3 år. Valgkomiteens mandat er:
1. Foreslå valg på medlemmer til styret
2. Foreslå valg av revisorer
3. Eventuelt foreslå styrets honorar

§ 13.Uttredelse
Medlemmer kan tre ut av foreningen når de måtte ønske. Kjøpt andel i løypelaget refunderes ikke.

§ 14. Oppløsning
Årsmøtet kan vedta oppløsning av løypelaget med 2/3 (to/tredjedels) flertall av representerte stemmer, som samtidig representerer minst halvparten av alle andeler i løypelaget. Dersom det ikke oppnås tilstrekkelig flertall, skal det innen 4 uker innkalles til ekstraordinært årsmøte som kan treffe vedtak om oppløsning med minst 2/3 (to/tredjedels) flertall av de representerte stemmene. Ved oppløsning skal først alle forpliktelser, herunder omkostninger i forbindelse med oppløsningen, gjøres opp. Eventuell resterende formue utdeles til et lokalt veldedig formål bestemt av styret.

§ 15. Endring av vedtekter
Vedtak om endring av vedtektene treffes av ordinært årsmøte etter forslag gjennom styret, og fattes med 2/3 (to/tredjedels) flertall av de representerte stemmene. Forslag til endringer i vedtektene skal være medlemmene i hende senest 4 uker før årsmøtet.

§ 16. Tvister
Tvister om forståelsen og gjennomføringen av vedtektene skal med bindende virkning avgjøres av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer som oppnevnes av Sorenskriveren i Valdres. Voldgiftsnemnda velger selv sin leder. For øvrig gjelder bestemmelsene om voldgift i tvistemålslovens kapittel 32.

Lenningen, 3. oktober 2020
Takk til våre samarbeidspartnere:
  • 1 av 11: VOKKS AS
Copyright © Lenningen Løypelag 2021. All right reserved.
Web-redaktør/ansvarlig: Harald Sverdrup-Thygeson