VEDTEKTER for Lenningen Løypelag - stiftet 06.04.2008
Revidert pr. oktober 2013
Revidert pr. oktober 2015
Revidert pr. oktober 2018
§ 1. Foreningens navn
Foreningens navn er Lenningen Løypelag.

§ 2. Foreningsadresse
Foreningens adresse er 2890 Etnedal, i Etnedal kommune. Postadresse: Lenningen Løypelag, v/leder.

§ 3. Formål
Foreningen skal ha ansvar for:
- Organisering.
- Sørge for å sikre gode skiløyper til alle brukere i Lenningen området, herunder hytteeiere, turistbedrifter, grunneiere og andre brukere.
- Merking av løyper.
- Enkelt sommervedlikehold og tilrettelegging for løypepreparering av traseer for skiløyper innenfor Lenningen Løypelag sine områder på Lenningen, som også innbefatter Rotvollrunden og Elveseter.
- Sørge for å finansiere opparbeidelse og drift av løypetraseer
- Inngå og følge opp avtale med entreprenør om løypepreparering
- Inngå avtale med berørte grunneiere vedrørende tillatelse til motorferdsel i forbindelse med preparering, jfr. lov om motorferdsel.
- Foreningen har et ikke-økonomisk formål, overskudd avsettes til fremtidige investeringer.
- Sørge for å forholde seg til bestemmelser som forvaltningen av Langsua nasjonalpark har bestemt, når det gjelder å levere driftsrapport for kjøring og bestemmelser for kjøring etter 15. april.
- Sørge for å følge prepareringsplan for skiløyper for Synnfjell opprinnelig utarbeidet av Synnfjell Utvikling og videreutviklet av Lenningen Løypelag.

§ 4. Andelstegning m.v.
Andeler kan tegnes av følgende: Hytteeiere, grunneiere, andre enkeltpersoner, juridiske personer, bedrifter eller lag og foreninger. Andelens tegningspris er kr 5.000,- pr. andel p.t. Tegningspris kan indeksreguleres hvert år i samsvar med konsumprisindeksen. Tegningsprisen skal innbetales etter styrets anvisning etter at andelen(e) er tegnet. Antall andeler og andelskapital er flytende. Andeler som er tegnet av eiere av landbrukseiendommer, turistbedrifter og hytteeiendommer følger eiendommen ved eierskifte. Øvrige andeler kan ikke overdras. Selger av landbrukseiendom eller hytteeiendom plikter å melde fra til løypelaget om eierskifte. Løypelaget utsteder andelsbevis til den nye eieren.

§ 5. Andelseiernes ansvar
Den enkelte andelseier hefter kun for sin innskutte andelskapital. Ingen av medlemmene i foreningen bærer personlig ansvar for foreningens forpliktelser.

§ 6. Styret
Løypelaget skal ha et styre på 7 (sju) medlemmer som velges for 2 (to) år om gangen. Kun andelseiere er valgbare til styret. Lederen velges for ett år av gangen.
Etter det første året skal 2 styremedlemmer være på valg. Dette skjer ved loddtrekning. Styret skal:
1. Lede foreningen overensstemmende med vedtekter og beslutninger i årsmøter/medlemsmøter
2. Kreve inn årlige løypebidrag
3. Inngå avtaler med grunneiere om løypetraseer og motorferdsel
4. Inngå avtale med entreprenør om preparering av løypetraseer
5. Sørge for at det blir utarbeidet ajourført andelsoversikt hvert år.
6. Fastsette innkrevingsmåte for løypebidrag og andelstegning og påse at disse blir betalt til rett tid
7. Sørge for ordnet regnskapsføring og revisjon. Regnskapsåret skal følge driftsåret som er fra 01.07. til 30.06. Avgi årsrapport med økonomisk resultat og hovedposter fra regnskap å utarbeide budsjettforslag og arbeidsplan for kommende år
8. Styret kan for øvrig fastsette hvem som skal ha fullmakter til hva, og i hvilken utstrekning
9. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 av styrets medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme
10. Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger. Denne skal være tilgjengelig for lagets medlemmer

§ 7. Årsmøtet
Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Årsmøtet skal holdes hvert år innen utgangen av oktober måned. Årsmøtet skal kunngjøres for medlemmene med minst 2 (to) ukers varsel. Innkallingen skjer ved e-post til de som har meldt inn denne og ved å gå inn på www.lenningen.no. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, skal være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet. Driftsår følger vintersesongen som er fra 01.07. til 30.06.

§ 8. Årsmøtet skal behandle følgende:
1. Valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.
2. Styrets årsberetning
3. Godkjenne resultatregnskap
4. Anvendelse av årets overskudd, eller dekning av underskudd
5. Valg av leder
6. Valg av nestleder
7. Valg av sekretær
8. Valg av kasserer
9. Valg av styremedlemmer i nummerorden
10. Valg av valgkomité
11. Valg av to revisorer blant andelseierne
12. Beslutte pris pr. medlemsandel
13. Investeringsplaner til godkjenning
14. Årsbudsjett og arbeidsplaner for kommende år, til etterretning.
15. Behandle saker som er nevnt i innkallingen

§ 9. På årsmøtet, og i alle saker, stemmer andelseierne med det antall andeler de eier.
Andelseierne kan la seg representere ved skriftlig fullmakt, men en andelseier kan maksimalt stemme med 1 (en) fullmakt i tillegg til sine egne andeler. Totalt stemmetall regnes etter fremmøtte/representerte andeler, og alminnelige flertall er bindende. Unntak herfra er §§ 14 og 15, som krever 2/3 (to/tredjedels) flertall. Dersom noen krever det, skal avstemming være skriftlig.

§ 10. Ekstraordinært årsmøte
Skal holdes når styret, eller minst 20 % av andelseierne krever det. Innkalling skjer skriftlig til alle medlemmene med minst 14 dagers varsel, og med angivelse av de sakene som skal behandles. All dokumentasjon skal vedlegges saken. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle saker som står på sakslisten.

§ 11. Medlemsmøte
Det kan avholdes medlemsmøte hvis styret ønsker dette. Innkalling skal kunngjøres ved mail/post til medlemmer. Medlemsmøtet kan ikke treffe vedtak i saker som er tillagt årsmøtet.

§ 12. Valgkomiteen
Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer. Etter det første året skal ett medlem være på valg. Dette medlemmet trekkes ut ved loddtrekning. Etter det andre året skal ett av medlemmene som har sittet i valgkomiteen i to år, være på valg. Denne trekkes også ut ved loddtrekning. Deretter skal hvert år representanter som har sittet i tre år, være på valg. Valgkomiteens mandat er:
1. Foreslå valg på styremedlemmer
2. Foreslå valg av styreleder og nestleder
3. Foreslå valg av revisorer
4. Eventuelt foreslå styrets honorar.
Styremedlemmer søkes fordelt slik at de ulike andelskategorier (hytteeiere, grunneiere, andre enkeltpersoner, juridiske personer, bedrifter eller lag og organisasjoner) er forholdsvis like godt representert.

§ 13.Uttreden
Andelshavere kan tre ut av andelslaget pr. 30. juni ved skriftlig å gi melding innen 1. april samme år. Andelsinnskuddet refunderes ikke, og ved uttreden reduseres selskapets andelskapital tilsvarende de t aktuelle andelers pålydende, og beløpet overføres til selskapets frie egenkapital.

§ 14. Oppløsning
Årsmøtet kan vedta oppløsning av foreningen med 2/3 (to/tredjedels) flertall av representerte stemmer, som samtidig representerer minst 1/2- parten av samtlige andeler. Dersom det ikke oppnås tilstrekkelig flertall, skal det innen 14 dager innkalles til ekstraordinært årsmøte som kan treffe vedtak om oppløsning med minst 2/3 (to/tredjedels) flertall av de representerte stemmene. Ved oppløsning skal foreningens formue, etter at alle forpliktelser, herunder omkostninger i forbindelse med oppløsningen, utbetales andelseierne i forhold til antall andeler.

§ 15. Vedtektsendringer
Vedtak om endring av vedtektene treffes av årsmøtet etter forslag gjennom styret, og fattes med 2/3 (to/tredjedels) flertall av de representerte stemmene.

§ 16. Tvister
Tvister om forståelsen og gjennomføringen av vedtektene skal med bindende virkning avgjøres av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer som oppnevnes av Sorenskriveren i Valdres. Voldgiftsnemnda velger selv sin leder. For øvrig gjelder bestemmelsene om voldgift i tvistemålslovens kapittel 32.

Lenningen, 6. oktober 2018
Takk til våre samarbeidspartnere:
  • 1 av 11: VOKKS AS
Copyright © Lenningen Løypelag 2020. All right reserved.
Web-redaktør/ansvarlig: Harald Sverdrup-Thygeson