STRATEGI 2020 - 2025
Formål
Lenningen Løypelag har som formål å sørge for gode skiløyper til alle brukere i Lenningen området, herunder hytteeiere, turistbedrifter, grunneiere og andre brukere. Forutsetningen for drift er grunneiersamarbeidets tillatelse til å kjøre skiløyper på deres eiendommer. I tillatelsen heter det bl.a. at: «… har grunneiersamarbeidet som vilkår for kjøring på sine eiendommer at det er Lenningen Løypelag som skal være rettighetshaver til å organisere kjøringa, mens det er Lenningen Fjellstue DA, ved brødrene Thon, som skal forestå selve kjøringa.»

Historikk
Lenningen Løypelag ble etablert i 2008 av hytteeiere i området i samarbeid med Lenningen Fjellstue. Løypelaget kjøpte en pent brukt løypemaskin til 1 million kroner og denne ble i 2014 byttet ut med en 6 år nyere maskin (Prinoth X, mod. 2010). Ny løypemaskin ble anskaffet av Fjellstua og Løypelaget kjøpte denne fra Fjellstua i oktober 2017.
Lenningen Løypelag har vært registrert i merverdiavgiftsregisteret fra termin 6 2016 til og med termin 2 2019. Løypelaget ble slettet som følge av at ny vurdering i skatteetaten konkluderte med at det ikke ble drevet næringsvirksomhet siden: «… det meste av inntektene i laget ikke er å anse som omsetning, men frivillige bidrag fra hytteeiere - anser vi ikke næringskravet for oppfylt».
Lenningen Løypelag er registrert i Frivillighetsregisteret.

Nåsituasjon
Løypelaget preparerer i dag ca. 60 km skiløyper med bruk av løypelagets egen løypemaskin og etter egen avtale og kjøreinstruks med Lenningen Fjellstue AS som entreprenør. I tillegg prepareres et spor med snøscooter etter avtale med Mikael Hestekind om scooterløyper i vinter- og påskeferien. Løypene er en viktig del av det totale løypenettet i Synnfjell-området (se www.skisporet.no).

Løypepreparering foregår i perioden fra 1. november til 1. mai alt etter hva snøforholdene tillater, og forutsatt godkjennelse av kjøring i verneperioder for Langsua nasjonalpark. Løype-prepareringen foregår i forbindelse med helger og det er økt frekvens i jule-, vinter- og påskeferier. Det tar ca. 6 timer å kjøre en runde. Løypenettet holder jevnt over meget høy kvalitet, og tilfredsheten med løypenettet er meget god. Løyper i høyfjellet byr på spesielle utfordringer. Vær og vind som ikke alltid er varslet, skifter fort og løyper kan snø og/eller blåse igjen i løpet av kort tid. Dette gir begrenset mulighet til planlegging. Fokksnø kan også forsinke kjøringen med flere timer.

Løypelaget har en egen FB-gruppe Venner av Lenningen Løypelag med over 1000 medlemmer, egne hjemmesider (https://lenningenloypelag.no/) og felles e-post adresse (post@lenningenloypelag.no).

Pr. 16. juni 2020 er det i alt kjøpt 501 andeler i Lenningen Løypelag. 168 av disse tilhører grunneiere og bedrifter mens 303 tilhører hytteeiere.

Løypelagets økonomi er solid god med ca. 1,5 millioner kroner i likvide midler og en løypemaskin til en bokført verdi på ca. 700 000,-. Imidlertid har man de siste par årene ikke klart å generere et overskudd etter avskrivninger som kan avsettes til fremtidige investeringer i ny løypemaskin

Inntektene til løypelaget består av årlige bidrag fra hytteeiere, tegning av andeler fra grunneiere og kjøpere av nye tomter, bidrag/støtte fra samarbeidspartnere, tilskudd fra Etnedal og Nordre Land kommune, Grasrotandelen i Norsk tipping og ekstra bidrag fra brukere av løypenettet. Standard årlig bidrag fra hytteeiere er pr. i dag kr. 1000,- pr. år, men dette endres for sesongen 20/21 til
1200,-. Det vil bli foreslått en videre økning hvert år i takt med den generelle prisveksten + 1 prosentpoeng for å sikre en styrking av økonomien. Hvis prisveksten blir ca, 3%, vil det de neste fire årene bety en økning på kr 50,- pr. år.

Målsettinger for strategiperioden
Tilfredsheten med løypenettet er høy, og det er en økende forventning til at løypekjøringen kan utvides både til at løypenettet skal være preparert på flere dager og med ytterligere tilførsels- eller tilleggsløyper. Økonomien i løypelaget tillater pr i dag ikke en slik utvidelse, men dette kan endres dersom nybygging av hytter tiltar slik reguleringsplaner legger opp til.

Om lag 400 hytteeiendommer er i dag knyttet til løypenettet. I strategiperioden er det forventet at hyttebygging i områdene knyttet til løypenettet vil utvides. Dette kan gi et bedre grunnlag for å sikre økonomien i løypelaget, men kan også medføre at eksisterende løypetraseer må legges om, nye tilførselsløyper etableres og mulige konflikter mellom brukergrupper kan øke.

Løypenettet er meget godt merket og flotte skilt er satt opp på sentrale steder. Det antas at disse må fornyes i strategiperioden spesielt dersom løypenettet utvides eller legges om som følge av økt utbygging. Dugnad som gjennomføres i forbindelse med årsmøtet i oktober, sikrer god merking av løypene for løypekjører.

Det forventes at løypemaskinen bør byttes ut innen 2025. Allerede nå ser vi at reparasjoner er svært dyre og det kan ikke tas noen sjanser med tanke på å preparere løyper hvis det ikke er tilstrekkelig med snø. Det blir svært viktig å sikre økonomien i løypelaget slik at denne investeringen kan foretas uten at det er nødvendig å ta opp lån.

Det antas at en brukt maskin vil koste minimumst 3 millioner kroner inkl. mva. i 2025. Dette innebærer at løypelaget fremover må kunne generere ca. kr. 150 000,- pr år de neste 5 årene. Kostnadene stiger med økning i drivstoffpriser, økte utbetalinger til Fjellstua for kjøringen, utvidelse av kjøring til flere fredager, fornyelse av skilt og annet materiell. Bidragene må derfor øke tilsvarende for å sikre forsvarlig økonomi.

Løypelaget må sikre at det blir kjøpt andeler både fra grunneiere og nye hytteeiere ved salg av tomter. I henhold til samarbeidsavtale mellom grunneierne skal det i forbindelse med salg av tomter kjøpes to andeler fra grunneier og en andel fra tomtekjøper (vedlagt). Prisen pr andel er for tiden kr. 5000,-. I avtalene om salg av tomter er grunneier forpliktet til å innta følgende bestemmelse:

«Kjøperen/festeren forplikter seg til å tegne minimum en andel i Lenningen Løypelag, og i tillegg betale årlig bidrag til fellestiltak i området, eksempelvis opparbeidelse, merking og preparering av skiløyper og stier. Det årlige bidraget fastsettes av årsmøtet i Lenningen Løypelag, og er for tiden kr 700,-. Beløpet kan reguleres i henhold til kostnadsindeks for denne type virksomhet. Bidraget innbetales til Lenningen Løypelag, eventuelt annen organisasjon som overtar dennes rolle. Fristen for innbetaling er 01.03 hvert år. Lenningen Løypelag administrerer ordningen

Støtte fra samarbeidspartnere og kommunale tilskudd har vært fallende. For sitt bidrag til Lenningen Løypelag profileres bedriften i brosjyren for løypelaget, på hjemmesidene og på egen informasjonstavle ved Lenningen fjellstue. Det er inngått 3-års avtaler med 9 bedrifter fra og med sesongen 2018/19 som gir løypelaget kr 61.000,- i årlig. Det legges også opp til at brosjyren fornyes hvert 3 år dvs. neste gang for sesongen 2021/22. Løypelaget har i inneværende sesong også mottatt bidrag fra virksomheter der det må søkes hvert år (Etnedal og Nordre Land kommune, Gjensidige Valdres og Etnedal sparebank).

Lenningen Løypelag har som frivillig organisasjon, mulighet for å benytte seg av momskompensasjonsordningen (se https://lottstift.no/nb/tilskuddsordninger/om-momskompensasjon-generell-ordning/), og kan få midler fra Norsk Tipping gjennom Grasrotandelen. Som frivillig organisasjon kan vi også søke diverse stiftelser om støtte til tiltak og investeringer. Disse mulighetene må utnyttes til fulle.

På denne bakgrunn er det styrets anbefaling at vi velger en «Stabiliseringsstrategi» der vi om fem år skal ha en økonomisk situasjon som muliggjør et bytte av løypemaskin.

Overordnet handlingsplan for strategiperioden
I det følgende er de viktigste tiltakene for at Lenningen løypelag skal nå sine målsettinger i strategiperioden kommentert. Årsmøtene og det til enhver tid sittende styret må identifisere aktiviteter og mer detaljerte oppgaver i denne sammenheng.
1. Oppfølging av grunneiere og kommunale myndigheter
2. Oppfølging av hytteeierforeningene og etablering av nye hytteeier-/velforeninger
3. Endringer og utvidelser av løypenettet dersom behovet tilsier det.
4. Avtale og oppfølging av entreprenør for preparering av skiløyper inkl. rapportering til Langsua
5. Rutiner for andelstegning og innbetaling av årlige bidrag fra hytteeiere
6. Inngåelse av samarbeidsavtaler og søknader om økonomisk støtte inkl. momskompensasjon
7. Vedlikehold og oppdatering av løypelagets hjemmesider og FB-gruppe
8. Oppdatering av register over andelseiere og innkallinger til løypelagets årsmøter og dugnader
9. Budsjett og regnskap inkl. oppfølging av regnskapsfører
Takk til våre samarbeidspartnere:
  • 1 av 11: VOKKS AS
Copyright © Lenningen Løypelag 2021. All right reserved.
Web-redaktør/ansvarlig: Harald Sverdrup-Thygeson