Om Lenningen Løypelag

Om Lenningen Løypelag

Det snør ikke skispor - vi lager skispor til alles glede!

 

Lenningen Løypelag preparerer løypene med utgangspunkt fra Lenningen. Totalt prepareres ca. 60 km løyper, som dekker områdene Lenningen rundt 9,9 km., Holbekkrunden 12,3 km., Røssjøen rundt - Lundsætra 19,0 km., Spåtindtoppen 5 km., Tverrløype Fjellheimen 0,7 km., Ølsjølli - Elveseter 6,5 km., Rotvollrunden 5,9 km. (scooterløypa fra Hundslægeret til Rotvollstølen og Slaveriet kjøres kun til utvalgte tider). Se løypemaskinens bevegelser på: www.skisporet.no.

 

Vi bruker drøyt 7 timer på å kjøre en komplett runde i vårt løypenett, ca. 60 km. Hvis vi inkluderer både direkte og indirekte kostnader samt verdifallet på løypemaskinen, koster det ca 12.000 kroner pr. gang å preparere løypenettet på Lenningen.

 

For innmelding og/eller for kontakt med oss kan du gjerne se nærmere under fane Andelstegning, sende e-post til post@lenningenloypelag.no eller du kan kontakte oss i  Styret.

 

Vi kjører løypemaskinen så fornuftig vi kan og tilpasser kjøringen i forhold til økonomien i løypelaget.  Løypene kunne vært enda bedre preparert dersom flere hadde bidratt økonomisk.  Vi henstiller derfor til dere hytteeiere og andre skiløpere som benytter løypene, men som enda ikke har bidratt økonomisk, om å tegne en andel for å være med og bidra til fellesskapet.  

 

Det legges ned en betydelig innsats for å kunne tilby flotte skiløyper i Synnfjellet. Hvert område disponerer egne prepareringsmaskiner og løypekjørere. Dette gir oss et sammenhengende løypenett på nesten 300 km.

 

Maskinene er utstyrt med GPS slik at man kan sjekke når løypene sist er kjørt. Bruk linken til skisporet ovenfor.

Det er utarbeidet instruks for når løypene skal prepareres. Her tas det betydelig hensyn til Løypelagets økonomi. Husk at kostnaden ved å kjøre løypenettet en gang blåser fort bort i fjellheimen, det må derfor vurderes fra dag til dag, og noen ganger fra time til time, om det er hensiktsmessig å kjøre løyper eller om løypene bare blåser igjen.  Her har vi en kjempeflink løypekjører som sammen med styret gjør vurderinger for hver time som går. Det legges ned mye arbeid i dette og det er viktig.

 

Husk det alle skiløpere, at om dere en dag opplever at skiløypene ikke er helt på topp, da har det garantert blitt gjort en vurdering sett ut fra vær og føreforhold. Det tar oss ca 7 timer å kjøre opp igjen løypene etter hvert snøfall eller sterk vind. I utgangspunktet kjøres løypene hver helg gjennom hele vinteren. I tillegg har vinterferien og påsken høy prioritet.

Forutsetningen for løypekjøring er selvfølgelig at snødybden er tilstrekkelig. Det er maskinfører som er suveren i vurderingen av om løypene skal prepareres. Ved dårlig vær og fare for snarlig snø/vind vurderes kjøring spesielt.

 

Skiløypene rundt Synnfjell i Etnedal og Nordre Land kommuner                       

Synnfjellet er delt i 4 områder: Lenningen, Gamlestølen, Hugulia samt Synnfjell løypene som har to løypemaskiner, en ved Spåtind og en ved Krokhølen.

 

Lenningen Løypelag ønsker dere en riktig god tur!

 

Følg oss også på Facebook:

 

Vedtekter

VEDTEKTER for Lenningen Løypelag - stiftet 06.04.2008
Revidert pr. oktober 2013, oktober 2015, oktober 2018 og oktober 2020

§ 1. Foreningens navn
Foreningens navn er Lenningen Løypelag med organisasjonsnummer 993608750. Foreningens gjeldende adresse er den som til enhver tid er registrert i Brønnøysundregistrene.

§ 2. Foreningsadresse
Foreningen er registrert som frivillig organisasjon. Den er en frittstående juridisk person med andelseiere som medlemmer. At den er selvstendig innebærer at ingen, verken andelseiere eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

§ 3. Formål
Lenningen Løypelag har som formål å sørge for gode skiløyper til alle brukere i Lenningen-området, herunder hytteeiere, turistbedrifter, grunneiere og andre brukere. En av forutsetningene for drift er grunneiersamarbeidets tillatelse til å kjøre skiløyper på deres eiendommer. Foreningen skal inngå avtaler med entreprenør, grunneiere, Torpa fjellstyre og Langsua Nasjonalpark og sørge for at kjøring gjøres i henhold til lover og forskrifter. Det skal utarbeides en egen instruks for preparering av løypenettet knyttet til avtalen med entreprenør.

§ 4. Andelstegning m.v.
Foreningens medlemmer er de som har kjøpt andel i løypelaget. Andeler kan kjøpes av tomte- og hyttekjøpere, grunneiere, bedrifter, foreninger og enkeltpersoner. Pris pr andel bestemmes av styret i foreningen i samarbeid med grunneierne. Løypelaget søker å inngå avtaler med grunneiere om kjøp av andeler i forbindelse med salg av nye hyttetomter. Andeler som er tegnet
av landbrukseiendommer, turistbedrifter, tomte- og hytteeiere følger eiendommen ved eierskifte. Øvrige andeler kan ikke overdras.
Alle medlemmer plikter å oppgi e-postadresse til styret med formål å motta informasjon fra løypelaget, herunder innkalling til årsmøte. Alle medlemmer plikter å melde fra om eierskifte.

§ 5. Regnskap
Foreningen har avvikende regnskapsår fra 1. juli til 30. juni. Regnskap skal legges frem for og godkjennes av årsmøtet.

§ 6. Styret
Løypelaget skal ha et styre på 7 medlemmer som velges for 2 år av gangen. Kun medlemmer er valgbare til styret. Det bør tilstrebes at minst 2 av medlemmene representerer grunneiere og minst 4 representerer hytteeiere.
Styret skal:
1. Lede foreningen i overensstemmende med vedtekter og beslutninger i årsmøter/medlemsmøter.
2. Sikre en god økonomi for drift og vedlikehold.
3. Sikre et godt og fruktbart samarbeide med grunneiere og inngå avtaler om preparering av løypenettet.
4. Sørge for ordnet regnskapsføring og revisjon. Avgi årsrapport med økonomisk resultat og hovedposter fra regnskap, samt utarbeide budsjettforslag og arbeidsplan for kommende år.
5. Det er styret i fellesskap som har signaturrett. Det velger hvem av medlemmene som kan utøve denne signaturretten. Det må presiseres om retten er tildelt «hver for seg» eller «i fellesskap».
6. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 av styrets medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
7. Det skal føres referat fra styremøtene. Disse skal på forespørsel være tilgjengelig for foreningens medlemmer.

§ 7. Årsmøtet
Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Årsmøtet skal holdes hvert år innen utgangen av oktober måned. Årsmøtet skal kunngjøres for medlemmene med minst 4 ukers varsel. Innkallingen skjer ved e-post til de som har meldt inn denne. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.

§ 8. Saker til årsmøtet
Årsmøtet skal behandle følgende:
1. Valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen
2. Styrets årsberetning
3. Godkjenne resultatregnskap
4. Anvendelse av årets overskudd, eller dekning av underskudd
5. Valg av leder
6. Valg av nestleder
7. Valg av sekretær
8. Valg av kasserer
9. Valg av styremedlemmer i nummerorden
10. Valg av valgkomité
11. Valg av to revisorer blant medlemmene
12. Beslutte pris pr. medlemsandel
13. Investeringsplaner til godkjenning
14. Årsbudsjett og arbeidsplaner for kommende år
15. Behandle saker som er nevnt i innkallingen.

§ 9. Stemmegivning
På årsmøtet stemmer medlemmene med det antall andeler i løypelaget som de eier. Medlemmene kan la seg representere ved skriftlig fullmakt. Totalt stemmetall regnes etter fremmøtte/representerte andeler, og alminnelige flertall er bindende. Unntak herfra er §§ 14 og 15, som krever 2/3 (to/tredjedels) flertall. Dersom noen krever det, skal avstemming være skriftlig.

§ 10. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret eller minst 20 % av medlemmene krever det. Innkalling skjer skriftlig via e-post til medlemmene med minst 4 ukers varsel, og med angivelse av de sakene som skal behandles. All dokumentasjon skal vedlegges innkallingen. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle saker som står på sakslisten.

§ 11. Medlemsmøte
Det kan avholdes møte med medlemmene hvis styret ønsker dette. Innkalling skal kunngjøres ved e-post til medlemmene. Møtets vedtak er rådgivende for styret.

§ 12. Valgkomiteen
Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer som velges på årsmøtet. Valgperioden er 3 år. Valgkomiteens mandat er:
1. Foreslå valg på medlemmer til styret
2. Foreslå valg av revisorer
3. Eventuelt foreslå styrets honorar

§ 13.Uttredelse
Medlemmer kan tre ut av foreningen når de måtte ønske. Kjøpt andel i løypelaget refunderes ikke.

§ 14. Oppløsning
Årsmøtet kan vedta oppløsning av løypelaget med 2/3 (to/tredjedels) flertall av representerte stemmer, som samtidig representerer minst halvparten av alle andeler i løypelaget. Dersom det ikke oppnås tilstrekkelig flertall, skal det innen 4 uker innkalles til ekstraordinært årsmøte som kan treffe vedtak om oppløsning med minst 2/3 (to/tredjedels) flertall av de representerte stemmene. Ved oppløsning skal først alle forpliktelser, herunder omkostninger i forbindelse med oppløsningen, gjøres opp. Eventuell resterende formue utdeles til et lokalt veldedig formål bestemt av styret.

§ 15. Endring av vedtekter
Vedtak om endring av vedtektene treffes av ordinært årsmøte etter forslag gjennom styret, og fattes med 2/3 (to/tredjedels) flertall av de representerte stemmene. Forslag til endringer i vedtektene skal være medlemmene i hende senest 4 uker før årsmøtet.

§ 16. Tvister
Tvister om forståelsen og gjennomføringen av vedtektene skal med bindende virkning avgjøres av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer som oppnevnes av Sorenskriveren i Valdres. Voldgiftsnemnda velger selv sin leder. For øvrig gjelder bestemmelsene om voldgift i tvistemålslovens kapittel 32.

Lenningen, 3. oktober 2020

Strategiplan

STRATEGI 2020 - 2025
Formål
Lenningen Løypelag har som formål å sørge for gode skiløyper til alle brukere i Lenningen området, herunder hytteeiere, turistbedrifter, grunneiere og andre brukere. Forutsetningen for drift er grunneiersamarbeidets tillatelse til å kjøre skiløyper på deres eiendommer. I tillatelsen heter det bl.a. at: «… har grunneiersamarbeidet som vilkår for kjøring på sine eiendommer at det er Lenningen Løypelag som skal være rettighetshaver til å organisere kjøringa, mens det er Lenningen Fjellstue DA, ved brødrene Thon, som skal forestå selve kjøringa.»

Historikk
Lenningen Løypelag ble etablert i 2008 av hytteeiere i området i samarbeid med Lenningen Fjellstue. Løypelaget kjøpte en pent brukt løypemaskin til 1 million kroner og denne ble i 2014 byttet ut med en 6 år nyere maskin (Prinoth X, mod. 2010). Ny løypemaskin ble anskaffet av Fjellstua og Løypelaget kjøpte denne fra Fjellstua i oktober 2017.
Lenningen Løypelag har vært registrert i merverdiavgiftsregisteret fra termin 6 2016 til og med termin 2 2019. Løypelaget ble slettet som følge av at ny vurdering i skatteetaten konkluderte med at det ikke ble drevet næringsvirksomhet siden: «… det meste av inntektene i laget ikke er å anse som omsetning, men frivillige bidrag fra hytteeiere - anser vi ikke næringskravet for oppfylt».
Lenningen Løypelag er registrert i Frivillighetsregisteret.

Nåsituasjon
Løypelaget preparerer i dag ca. 60 km skiløyper med bruk av løypelagets egen løypemaskin og etter egen avtale og kjøreinstruks med Lenningen Fjellstue AS som entreprenør. I tillegg prepareres et spor med snøscooter etter avtale med Mikael Hestekind om scooterløyper i vinter- og påskeferien. Løypene er en viktig del av det totale løypenettet i Synnfjell-området (se www.skisporet.no).

Løypepreparering foregår i perioden fra 1. november til 1. mai alt etter hva snøforholdene tillater, og forutsatt godkjennelse av kjøring i verneperioder for Langsua nasjonalpark. Løype-prepareringen foregår i forbindelse med helger og det er økt frekvens i jule-, vinter- og påskeferier. Det tar ca. 6 timer å kjøre en runde. Løypenettet holder jevnt over meget høy kvalitet, og tilfredsheten med løypenettet er meget god. Løyper i høyfjellet byr på spesielle utfordringer. Vær og vind som ikke alltid er varslet, skifter fort og løyper kan snø og/eller blåse igjen i løpet av kort tid. Dette gir begrenset mulighet til planlegging. Fokksnø kan også forsinke kjøringen med flere timer.

Løypelaget har en egen FB-gruppe Venner av Lenningen Løypelag med over 1000 medlemmer, egne hjemmesider (https://lenningenloypelag.no/) og felles e-post adresse (post@lenningenloypelag.no).

Pr. 16. juni 2020 er det i alt kjøpt 501 andeler i Lenningen Løypelag. 168 av disse tilhører grunneiere og bedrifter mens 303 tilhører hytteeiere.

Løypelagets økonomi er solid god med ca. 1,5 millioner kroner i likvide midler og en løypemaskin til en bokført verdi på ca. 700 000,-. Imidlertid har man de siste par årene ikke klart å generere et overskudd etter avskrivninger som kan avsettes til fremtidige investeringer i ny løypemaskin

Inntektene til løypelaget består av årlige bidrag fra hytteeiere, tegning av andeler fra grunneiere og kjøpere av nye tomter, bidrag/støtte fra samarbeidspartnere, tilskudd fra Etnedal og Nordre Land kommune, Grasrotandelen i Norsk tipping og ekstra bidrag fra brukere av løypenettet. Standard årlig bidrag fra hytteeiere er 1.300,- pr. år fra sesongen 2021/2022. Det vil bli foreslått en videre økning hvert år i takt med den generelle prisveksten + 1 prosentpoeng for å sikre en styrking av økonomien. Hvis prisveksten blir ca, 3%, vil det de neste fire årene bety en økning på kr 50,- pr. år.

Målsettinger for strategiperioden
Tilfredsheten med løypenettet er høy, og det er en økende forventning til at løypekjøringen kan utvides både til at løypenettet skal være preparert på flere dager og med ytterligere tilførsels- eller tilleggsløyper. Økonomien i løypelaget tillater pr i dag ikke en slik utvidelse, men dette kan endres dersom nybygging av hytter tiltar slik reguleringsplaner legger opp til.

Om lag 400 hytteeiendommer er i dag knyttet til løypenettet. I strategiperioden er det forventet at hyttebygging i områdene knyttet til løypenettet vil utvides. Dette kan gi et bedre grunnlag for å sikre økonomien i løypelaget, men kan også medføre at eksisterende løypetraseer må legges om, nye tilførselsløyper etableres og mulige konflikter mellom brukergrupper kan øke.

Løypenettet er meget godt merket og flotte skilt er satt opp på sentrale steder. Det antas at disse må fornyes i strategiperioden spesielt dersom løypenettet utvides eller legges om som følge av økt utbygging. Dugnad som gjennomføres i forbindelse med årsmøtet i oktober, sikrer god merking av løypene for løypekjører.

Det forventes at løypemaskinen bør byttes ut innen 2025. Allerede nå ser vi at reparasjoner er svært dyre og det kan ikke tas noen sjanser med tanke på å preparere løyper hvis det ikke er tilstrekkelig med snø. Det blir svært viktig å sikre økonomien i løypelaget slik at denne investeringen kan foretas uten at det er nødvendig å ta opp lån.

Det antas at en brukt maskin vil koste minimumst 3 millioner kroner inkl. mva. i 2025. Dette innebærer at løypelaget fremover må kunne generere ca. kr. 150.000,- pr år de neste 5 årene. Kostnadene stiger med økning i drivstoffpriser, økte utbetalinger til Fjellstua for kjøringen, utvidelse av kjøring til flere fredager, fornyelse av skilt og annet materiell. Bidragene må derfor øke tilsvarende for å sikre forsvarlig økonomi.

Løypelaget må sikre at det blir kjøpt andeler både fra grunneiere og nye hytteeiere ved salg av tomter. I henhold til samarbeidsavtale mellom grunneierne skal det i forbindelse med salg av tomter kjøpes to andeler fra grunneier og en andel fra tomtekjøper (vedlagt). Prisen pr andel er for tiden kr. 5000,-. I avtalene om salg av tomter er grunneier forpliktet til å innta følgende bestemmelse:

«Kjøperen/festeren forplikter seg til å tegne minimum en andel i Lenningen Løypelag, og i tillegg betale årlig bidrag til fellestiltak i området, eksempelvis opparbeidelse, merking og preparering av skiløyper og stier. Det årlige bidraget fastsettes av årsmøtet i Lenningen Løypelag, og er for tiden kr 700,-. Beløpet kan reguleres i henhold til kostnadsindeks for denne type virksomhet. Bidraget innbetales til Lenningen Løypelag, eventuelt annen organisasjon som overtar dennes rolle. Fristen for innbetaling er 01.03 hvert år. Lenningen Løypelag administrerer ordningen

Støtte fra samarbeidspartnere og kommunale tilskudd har vært fallende. For sitt bidrag til Lenningen Løypelag profileres bedriften i brosjyren for løypelaget, på hjemmesidene og på egen informasjonstavle ved Lenningen fjellstue. Det er inngått 3-års avtaler med 9 bedrifter fra og med sesongen 2018/19 som gir løypelaget kr 61.000,- i årlig. Det legges også opp til at brosjyren fornyes hvert 3 år dvs. neste gang for sesongen 2021/22. Løypelaget har i inneværende sesong også mottatt bidrag fra virksomheter der det må søkes hvert år (Etnedal og Nordre Land kommune, Gjensidige Valdres og Etnedal sparebank).

Lenningen Løypelag har som frivillig organisasjon, mulighet for å benytte seg av momskompensasjonsordningen (se https://lottstift.no/nb/tilskuddsordninger/om-momskompensasjon-generell-ordning/), og kan få midler fra Norsk Tipping gjennom Grasrotandelen. Som frivillig organisasjon kan vi også søke diverse stiftelser om støtte til tiltak og investeringer. Disse mulighetene må utnyttes til fulle.

På denne bakgrunn er det styrets anbefaling at vi velger en «Stabiliseringsstrategi» der vi om fem år skal ha en økonomisk situasjon som muliggjør et bytte av løypemaskin.

Overordnet handlingsplan for strategiperioden
I det følgende er de viktigste tiltakene for at Lenningen løypelag skal nå sine målsettinger i strategiperioden kommentert. Årsmøtene og det til enhver tid sittende styret må identifisere aktiviteter og mer detaljerte oppgaver i denne sammenheng.
1. Oppfølging av grunneiere og kommunale myndigheter
2. Oppfølging av hytteeierforeningene og etablering av nye hytteeier-/velforeninger
3. Endringer og utvidelser av løypenettet dersom behovet tilsier det.
4. Avtale og oppfølging av entreprenør for preparering av skiløyper inkl. rapportering til Langsua
5. Rutiner for andelstegning og innbetaling av årlige bidrag fra hytteeiere
6. Inngåelse av samarbeidsavtaler og søknader om økonomisk støtte inkl. momskompensasjon
7. Vedlikehold og oppdatering av løypelagets hjemmesider og FB-gruppe
8. Oppdatering av register over andelseiere og innkallinger til løypelagets årsmøter og dugnader
9. Budsjett og regnskap inkl. oppfølging av regnskapsfører
Last ned som .pdf

Styret i Lenningen Løypelag

Leder   : Bjørge Stensbøl
Nestleder   : Morten Skårdal
Sekretær   : Harald Sverdrup-Thygeson
Kasserer   : Jostein Lied
Styremedlem   : Gunnar Bakken
Styremedlem   : Ole Kristian Sørland
Styremedlem
  : Arne Melvin Nygård
Styremedlem   : Ola Solbrekken
Revisorer   : Runar Moseby
Terje Wilberg
Valgkomite    : Knut Ove Kristiansen
Petter Ønvik

Kontakt Lenningen Løypelag ved å sende e-post til post@lenningenloypelag.no.

Referater fra styremøter i det sittende styret er tilgjengelige for andelseiere og sponsorer som ønsker innsyn. Kopi kan bestilles ved å sende e-post til adressen nevnt ovenfor.

Årsmøter

Løypemaskinen

Maskinen er utstyrt med GPS som viser oss hvor og når maskinen kjører; prøv her!

Løypemaskin: Bison X, 2016-modell. Utstyrt med hydraulisk opplegg for 2 stk. sporsettere samt 2 stk. sporfresere.

Grasrotandelen

Vipps

Vil du gi din støtte til Lenningen Løypelag?
Setter du pris på skiglede i flotte skiløyper? Aldri har det vært enklere å gi et frivillig bidrag til løypekjøring og drift av løypelaget.

VIPPS ditt bidrag til 134 143 (Lenningen Løypelag).

Brosjyre

Klikk på bildet for å laste ned vår brosjyre fra 2019 som .pdf (3,2 Mb)

Kontakt oss

E-post:

post@lenningenloypelag.no

Copyright © Lenningen Løypelag 2024. All rights reserved.
Web-redaktør/ansvarlig: Harald Sverdrup-Thygeson